Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001856, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

I. Advies Raad van State
Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovengemelde begroting.


II. Nadere Wijzigingen
Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.
De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2023) in artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-), artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (Bijdrage in de Kosten van Kortingen en de Rijksbijdrage Wlz) en artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (zorgtoeslag). Ook de nominale ontwikkeling van zowel de Zvw als de Wlz-uitgaven in het Financieel Beeld Zorg (FBZ) zijn aangepast op basis van de definitieve cijfers van het CPB.
De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Hoofdstuk XVI:
Het totaal van de verplichtingen komt daarmee op € 34.201.091 (was € 32.498.114).
Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 35.268.216 (was € 33.524.016).
Het totaal van de ontvangsten verandert niet.
Uitgavenplafondzorg (UPZ):
Het totaal van de netto zorguitgaven komt daarmee op € 97.752 (was € 97.715) x1mln.
Het totaal van de ontvangsten komt daarmee op € 5.695 (was € 5.695) x1mln.


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport