Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001855, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

1. Verwerking CPB cijfers (MEV 2024)

De aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2024) in artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet, artikel 7 Kinderopvang, artikel 12 Rijksbijdragen en artikel 99 Nog onverdeeld.

2. Verwerking augustusbesluitvorming

De aanpassingen betreffen de verwerking van de augustusbesluitvorming in artikel 1 Arbeidsmarkt, artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet, artikel 5 Werkloosheid, artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, artikel 7 Kinderopvang, artikel 8 Oudedagsvoorziening, artikel 9 Nabestaanden, artikel 10 Tegemoetkoming ouders, artikel 11 Uitvoering, artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang en artikel 99 Nog onverdeeld.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Het totaal van de uitgaven in duizenden euro’s komt daarmee op 58.022.371 (was 54.828.688).

Het totaal van de ontvangsten in duizenden euro’s komt op 2.341.636 (was 2.228.772).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid