Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001850, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

I Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen. De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2023) in het artikel 11 Financiering Staatsschuld en artikel 12 Kasbeheer. Ook de belastingontvangsten en de EMU-cijfers zijn aangepast aan de definitieve cijfers van het CPB. Daarnaast zijn de teksten en cijfers geactualiseerd naar aanleiding van de augustusbesluitvorming en zijn er nog enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Hoofdstuk IXB (Financiën):

Het totaal van de verplichtingen wordt € 16.993 miljoen (was € 20.905 miljoen). Het totaal van de uitgaven wordt € 11.827 miljoen (was € 11.576 miljoen). Het totaal van de ontvangsten wordt € 236.644 miljoen (was € 238.931 miljoen).

Hoofdstuk IXA (Nationale Schuld):

Het totaal van de verplichtingen wordt € 45.486 miljoen (was € 45.268 miljoen). Het totaal van de uitgaven wordt € 45.486 miljoen (was € 45.268 miljoen). Het totaal van de ontvangsten wordt € 66.693 miljoen (was € 62.483 miljoen).

De Minister van Financiën