Vaststelling van de begrotingsstaat/ begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001848, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat/ begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aanpassing aan te brengen.

1. Verwerking definitieve cijfers fiscale regelingen

Dit betreft de verwerking van definitieve cijfers van de extracomptabele fiscale regelingen naar aanleiding van de augustusbesluitvorming in tabel 18 over fiscale regelingen 2022-2024 in beleidsartikel 3 Woningmarkt.

De memorie van toelichting is met deze wijziging in overeenstemming gebracht.

Het totaal van de uitgaven en ontvangsten verandert niet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Staatssecretaris van Financiën