Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001846, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

I. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen aan te brengen. De wijzigingen betreffen technische bijstellingen van de EU-afdrachten (artikel 3) en het artikel HGIS nog onverdeeld (artikel 6) naar aanleiding van de publicatie van de MEV-raming van het CPB. Voortvloeiend hieruit is de tekst in ‘Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk’ aangepast. De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht. Het totaal van de uitgaven komt daarmee op euro 12.792.108.000 (was euro 12.782.523.000).

De Minister van Buitenlandse Zaken