Wet verlaging griffierechten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 7 april 2023, no.2023000960, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enkele bestuursrechtelijke wetten in verband met de verlaging van griffierechten voor procedures bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter (Wet verlaging griffierechten), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 3 april 2024

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Zoals ik ook in mijn brief aan de Tweede Kamer inzake het vervolg van voorliggend wetsvoorstel heb bericht, heeft het kabinet in de Voorjaarsnota besloten om minder gelden ter beschikking te stellen voor de verlaging van de griffierechten. Alles afwegende heeft het mijn voorkeur om de verlaging van de griffierechten door te voeren door middel van het (gedeeltelijk) afzien van de indexering en het wetsvoorstel niet voort te zetten.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad geef ik U in overweging het bovengenoemde voorstel van wet niet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister voor Rechtsbescherming