Wijziging van het Besluit inburgering 2021 in verband met het wijzigen van de bronnen en peildata voor de berekeningswijze van de voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 5 april 2023, no. 2023000924, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021 in verband met het wijzigen van de bronnen en peildata voor de berekeningswijze van de voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht, en in verband met een technische wijziging, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 5 juni 2023

Het ontwerpbesluit geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Van de gelegenheid van dit nader rapport is gebruikgemaakt om aan het besluit en de toelichting een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit toe te voegen (zie artikel II en de bijbehorende toelichting). Deze wijziging betreft een verlenging van de aanwijzing van certificerende instellingen, waaronder certificerende instellingen wiens aanwijzing nu afloopt op 1 juli 2023. Vanwege de

in de nota van toelichting beschreven urgentie en gelet op de beperkte omvang van de wijziging en het inmiddels ontbreken van de mogelijkheid tot invoegen in een passender wijzigingstraject, is deze wijziging bij uitzondering in de fase van het nader rapport toegevoegd aan het conceptbesluit.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid