Uitvoeringsbesluit DLT pilot regime verordening.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 29 maart 2023, no.2023000865, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter uitvoering van Verordening 2022/858 betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van distributed ledger-technologie (Uitvoeringsbesluit DLT pilot regime verordening), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 13 juni 2023

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de nota van toelichting aan te vullen. Verduidelijkt is dat de bindende aanbeveling van DNB aan de AFM een van beroep uitgezonderd besluit in de zin van de Awb betreft en dat een belanghebbende alleen tegen het primaire besluit van de AFM kan opkomen. Verder is ook de transponeringstabel verduidelijkt.

Ik bied U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Financiën