Onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren (voor de uitvoering het inpassingsplan uitbreiding VDL Nedcar).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een schrijven van 10 januari 2023, no.RWS-2022/39309, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met Besluit van tot afwijzing van het verzoek tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan VDL Nedcar).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 17 februari 2023

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING