Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 21 november 2022, no. 2022002484, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1), met memorie van toelichting.

Met het wetsvoorstel worden de beslistermijnen uit de herziene richtlijn kennismigranten geïmplementeerd.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over het startmoment van de beslistermijn voor aanvragen om verblijf als gezinslid bij een (voormalig) houder van de zogeheten 'Europese blauwe kaart'. Zij merkt op dat de voorgestelde regeling in bepaalde gevallen feitelijk kan neerkomen op een verdubbeling van deze beslistermijn. Gelet op het doel van de richtlijn om procedures te versnellen, adviseert de Afdeling om dit startmoment te heroverwegen.

Het wetsvoorstel strekt tot gedeeltelijke implementatie van de herziene richtlijn kennismigranten. (zie noot 1) Deze richtlijn moet het voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen aantrekkelijker maken om een zogeheten 'Europese blauwe kaart' aan te vragen, een verblijfsvergunning die hun het recht geeft om in een lidstaat van de Europese Unie te verblijven en te werken. (zie noot 2)

Voor gezinsleden van (voormalig) houders van een blauwe kaart wordt het gemakkelijker om zich bij hen te voegen. (zie noot 3) De richtlijn wijzigt hiertoe onder meer de termijnen waarbinnen een lidstaat moet beslissen op aanvragen om een blauwe kaart en om verblijf als gezinslid van een (voormalig) houder van de blauwe kaart. Het wetsvoorstel implementeert dat deel van de richtlijn. Voor het overige wordt de richtlijn geïmplementeerd bij algemene maatregel van bestuur. (zie noot 4)

Het wetsvoorstel bepaalt onder andere wanneer de beslistermijn start bij een aanvraag om verblijf als gezinslid bij een (voormalig) houder van de blauwe kaart. (zie noot 5) Als die aanvraag later is ingediend dan de aanvraag om verblijf als (voormalig) houder van de blauwe kaart (hierna: de aanvraag van de hoofdpersoon), start de beslistermijn op het moment dat het besluit op laatstgenoemde aanvraag wordt bekendgemaakt.

De Afdeling merkt op dat deze regeling kan leiden tot een verdubbeling van de beslistermijn wanneer de aanvraag van het gezinslid kort na die van de hoofdpersoon wordt ingediend. (zie noot 6) Dit staat op gespannen voet met het doel van de richtlijn om de procedures te versnellen en daarmee kennismigranten aan te trekken naar de Europese Unie. (zie noot 7)

De Afdeling adviseert dan ook om dit deel van het wetsvoorstel te heroverwegen en te bezien of in de hier besproken situatie kan worden aangesloten bij de beslistermijn die geldt wanneer het gezinslid de aanvraag gelijktijdig met die van de hoofdpersoon heeft ingediend, dan wel heeft ingediend nadat de aanvraag van de hoofdpersoon is ingewilligd. (zie noot 8)

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De vice-president van de Raad van State

Voetnoten

(1) Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad.
(2) Artikel 2, aanhef en onder 3, van de herziene richtlijn kennismigranten.
(3) Bij een voormalig houder van de blauwe kaart moet het gaan om een langdurig ingezetene als bedoeld in richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.
(4) In het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Besluit inburgering. Zie de memorie van toelichting, paragraaf 1.1.
(5) Voorgesteld artikel 25, negende lid, eerste volzin, van de Vw 2000.
(6) Artikel 17, vierde lid, en artikel 22, vijfde lid, van de herziene richtlijn kennismigranten.
(7) Zie o.m. overwegingen 5 en 36 van de herziene richtlijn kennismigranten.
(8) Oftewel de termijnen uit het voorgestelde artikel 25, vijfde en zesde lid, van de Vw 2000.