Onteigening in de gemeente Barendrecht (ter uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties met een schrijven van 14 oktober 2022, no.RWS-2022/30548, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan, Doorsteek Binnenlandse Baan).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport ( reactie op het advies) van 12 december 2022

Op de te onteigenen gronden zijn thans een weg en enkele opstallen aanwezig. De gronden worden gebruikt als in- en uitrit naar woningen, garageboxen, een expeditiestraat voor laden en lossen en als parkeerterrein. De weg is ook een verbindingsweg voor fietsers en voetgangers.

Voor het kunnen realiseren van het bestemmingsplan is het nodig dat opstallen (garageboxen en een pand) plaatsmaken voor de nieuwe doorsteek, 17 openbare parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING