Verzamelbesluit SZW 2023.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 27 oktober 2022, no.2022002335, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelbesluit SZW 2023), met nota van toelichting.

Het ontwerpbesluit voorziet in een aantal wijzigingen van enkele algemene maatregelen van het bestuur op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, die per 2023 worden aangepast. Het betreft klein beleid en technische aanpassingen.

De Afdeling adviseert de rechtsbescherming bij het bepalen van de beslagvrije voet en de reikwijdte van de delegatiebepaling waarmee groepen personen worden gelijkgesteld met Oekraïners bij de mogelijkheid tot inschrijving als werkzoekende nader te bezien. In verband met deze opmerkingen is aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk.

1. Beslagvrije voet

In de verzamelwet SZW 2023 is een wijziging van artikel 475da Rv opgenomen, die meebrengt dat verhoging van de beslagvrije voet in verband met woonkosten niet alleen geldt voor woningeigenaren, maar ook voor huurders die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Om vast te stellen dat zij niet in aanmerking komen voor huurtoeslag voorziet artikel I in een wijziging van artikel 4 van het Besluit beslagvrije voet. Ingevolge die wijziging kan de betrokkene bij de Belastingdienst een aanvraag huurtoeslag indienen, die vervolgens wordt afgewezen, maar ook - indien duidelijk is dat een aanvraag zal worden afgewezen - een schriftelijke beoordeling vragen. Anders dan de afwijzing is zo’n beoordeling volgens de toelichting niet op rechtsgevolg gericht en dus geen besluit. (zie noot 1)

De Afdeling merkt op dat de gekozen opzet vanuit burgerperspectief vragen oproept. Ingeval zich bij de beoordeling een incident voordoet, in het bijzonder wanneer niet of niet tijdig op het verzoek om een beoordeling wordt gereageerd, zal het voor de betrokkene niet altijd duidelijk zijn dat rechtsmiddelen alleen voorhanden zijn indien alsnog een aanvraag om huurtoeslag wordt ingediend. (zie noot 2)

De Afdeling adviseert vanuit burgerperspectief de gekozen opzet nader te bezien en het ontwerpbesluit op dit punt aan te passen.

2. SUWI en Oekraïne

In een eerder besluit is voorzien in een regeling die Oekraïners een tijdelijke mogelijkheid biedt om zich als werkloze in te schrijven. (zie noot 3) Artikel V van het ontwerpbesluit beoogt een voorziening te treffen voor personen die geen onderdaan van Oekraïne zijn en beschikken over een Oekraïense verblijfsvergunning. (zie noot 4) Daartoe wordt geregeld dat de bijzondere regeling voor Oekraïners ook geldt voor anderen die bij ministeriële regeling worden aangewezen.

De Afdeling begrijpt dat gelet op de systematiek van de regeling is gekozen voor een generieke formulering van de delegatiebepaling. In de voorgestelde opzet is echter geen enkele begrenzing opgenomen. De Afdeling adviseert om de voorgestelde delegatiebepaling meer toe te snijden op de beoogde meer beperkte reikwijdte ervan. Zij adviseert het ontwerpbesluit op dit punt aan te passen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

De vice-president van de Raad van State


Voetnoten

(1) Toelichting, paragraaf 2.1 en toelichting bij artikel I.
(2) De Afdeling merkt in dit verband overigens op dat zij een uitvoeringstoets van de Belastingdienst op dit punt heeft gemist.
(3) Besluit van 22 juni 2022 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de tijdelijke mogelijkheid van registratie als werkloze werkzoekende, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (Stb. 2022, 256).
(4) Zie artikel 3.9a van het Voorschrift vreemdelingen 2000, en artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 augustus 2022, nummer 4123685, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 in verband met het aanpassen van de doelgroep ontheemden uit Oekraïne, waaraan tijdelijke bescherming wordt verleend (honderdnegenenzeventigste wijziging).