Wijziging van onder andere het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 21 april 2022, no.2022000908, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990), met nota van toelichting.

Het ontwerpbesluit voorziet in de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarmee het dragen van een helm voor snorfietsers en eventuele passagiers verplicht wordt. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht en enkele redactionele omissies hersteld.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit. In verband daarmee is aanpassing van het ontwerpbesluit en de toelichting wenselijk.

Het ontwerpbesluit voorziet in een helmplicht voor snorfietsers. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit ook een aantal wijzigingen van technische aard, zoals het toevoegen van verkeersborden en het herstellen van redactionele omissies.

De Afdeling stelt voorop dat tot een wijziging van meerdere inhoudelijke onderwerpen in één wet of besluit in principe slechts wordt overgegaan indien de verschillende onderdelen samenhang hebben.  De invoering van een helmplicht voor snorfietsers is een beleidsinhoudelijke wijziging. Deze inhoudelijke wijziging heeft geen samenhang met de overige technische wijzingen en redactionele omissies in het ontwerpbesluit. In het licht van het hiervoor omschreven samenhangcriterium dienen de beleidsinhoudelijke wijziging en de overige technische wijzigingen in afzonderlijke besluiten te worden opgenomen.  In casu is een inbreuk op dit criterium uit een oogpunt van spoedeisendheid of doelmatigheid niet te rechtvaardigen.

Daarom adviseert de Afdeling de helmplicht voor snorfietsers enerzijds en de overige wijzigingen van technische aard anderzijds in twee afzonderlijke besluiten op te nemen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 23 juni 2022

Naar aanleiding van bovenstaande opmerking is het oorspronkelijke ontwerpbesluit gesplitst in twee afzonderlijke besluiten. Het onderhavige besluit regelt de helmplicht voor snorfietsers. In een separaat besluit zullen de overige zaken uit het oorspronkelijk ontwerpbesluit worden geregeld.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2023 te zetten.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT


Nader rapport (reactie op het advies) van 18 oktober 2022

Naar aanleiding van bovenstaande opmerking is het oorspronkelijke ontwerpbesluit gesplitst in twee afzonderlijke besluiten. Het besluit dat de helmplicht voor snorfietsers regelt, is reeds gepubliceerd. In het onderhavige besluit worden de overige zaken uit het oorspronkelijke ontwerpbesluit geregeld.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het onderhavige ontwerpbesluit een aantal artikelen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te passen.

1. De inwerkingtredingsdatum is, met uitzondering van Artikel I, onderdeel J, onder 2, op 1 januari 2023 gezet.
2. Artikel I, onderdeel J, onder 2, treedt inwerking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Uit nieuwe inzichten is gebleken dat door toevoeging van dit artikel niet alleen rolstoeltoegankelijke personen- en bedrijfsauto’s vrijstelling krijgen voor milieuzones maar ook autobussen. Dit laatste is een ongewenste uitwerking. Daarom is er een andere RVV-wijziging in voorbereiding die ervoor zal zorg dragen dat alleen personen- en bedrijfsauto’s die rolstoeltoegankelijk zijn vrijstelling kunnen krijgen. Dit onderdeel van het besluit zal in werking treden op het moment dat ook de genoemde nieuwe wijziging van het RVV in werking treedt.
3. De voorgenomen wijziging van artikel 8, tweede lid, RVV 1990 zag op het generiek toestaan van gebruik van het fietspad door ruiters (naast de rijbaan of de berm) bij het ontbreken van een ruiterpad. Deze voorgenomen wijziging is geschrapt. Naar aanleiding van de opmerkingen uit de internetconsultatie waarin zorgen zijn benoemd over veiligheid en drukte op het fietspad heeft er een nieuwe belangenafweging plaatsgevonden met dit als resultaat. Hierbij is ook rekening gehouden met nieuwe prognoses over de verwachte verdere stijging van ernstige verkeersslachtoffers onder langzaam verkeer, zowel door toegenomen risico als toenemend verkeer en de bestaande mogelijkheden van wegbeheerders om ruiters op specifieke fietspaden toe te staan middels onderborden. In het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 is aangegeven dat een inventarisatie loopt naar de wensen en mogelijkheden van verkeersregelgeving, met interacties tussen kwetsbare verkeersdeelnemers als belangrijk aandachtspunt.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT