Wijziging van onder andere het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 21 april 2022, no.2022000908, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990), met nota van toelichting.

Het ontwerpbesluit voorziet in de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarmee het dragen van een helm voor snorfietsers en eventuele passagiers verplicht wordt. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht en enkele redactionele omissies hersteld.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit. In verband daarmee is aanpassing van het ontwerpbesluit en de toelichting wenselijk.

Het ontwerpbesluit voorziet in een helmplicht voor snorfietsers. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit ook een aantal wijzigingen van technische aard, zoals het toevoegen van verkeersborden en het herstellen van redactionele omissies.

De Afdeling stelt voorop dat tot een wijziging van meerdere inhoudelijke onderwerpen in één wet of besluit in principe slechts wordt overgegaan indien de verschillende onderdelen samenhang hebben.  De invoering van een helmplicht voor snorfietsers is een beleidsinhoudelijke wijziging. Deze inhoudelijke wijziging heeft geen samenhang met de overige technische wijzingen en redactionele omissies in het ontwerpbesluit. In het licht van het hiervoor omschreven samenhangcriterium dienen de beleidsinhoudelijke wijziging en de overige technische wijzigingen in afzonderlijke besluiten te worden opgenomen.  In casu is een inbreuk op dit criterium uit een oogpunt van spoedeisendheid of doelmatigheid niet te rechtvaardigen.

Daarom adviseert de Afdeling de helmplicht voor snorfietsers enerzijds en de overige wijzigingen van technische aard anderzijds in twee afzonderlijke besluiten op te nemen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 23 juni 2022

Naar aanleiding van bovenstaande opmerking is het oorspronkelijke ontwerpbesluit gesplitst in twee afzonderlijke besluiten. Het onderhavige besluit regelt de helmplicht voor snorfietsers. In een separaat besluit zullen de overige zaken uit het oorspronkelijk ontwerpbesluit worden geregeld.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2023 te zetten.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT