Wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 24 november 2021, no.2021002319, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W06.21.0351/III

- In de aanhef "artikel 29 van de Invorderingswet 1990" vervangen door "de artikelen 29 en 30hb van de Invorderingswet 1990" en "de artikelen 47 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag" vervangen door "de artikelen 47, 60a en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag".
- In de in artikel VIII, onderdelen H en I, tweede lid voorgestelde wijzigingen van artikel 6, tweede lid en artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 "aangifte, bedoeld in artikel 15, vierde lid" vervangen door "aangifte, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de wet".
- De uitvoeringstoets van de Belastingdienst aanvullen met een oordeel over het voorgestelde artikel a18a van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het voorgestelde artikel 1, onderdeel b, van het Besluit belasting- en invorderingsrente. Voorts in de uitvoeringstoets de tekst "Artikel IX, onderdeel C" vervangen door "Artikel IX, onderdeel D".