Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Deltafonds (J) voor het jaar 2022.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 3 september 2021, no.2021001634, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W17.21.0258/IV

- Vervang in artikel 3 van de begrotingsstaat "Beheer, onderhoud en vernieuwing" door "Exploitatie, onderhoud en vernieuwing" zodat wetsvoorstel en memorie van toelichting op dit punt met elkaar in overeenstemming zijn.

Nader rapport (reactie op het advies) van 20 september 2021

Blijkens de adviezen van 13 september 2021 kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2022 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2022 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2022

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Naar aanleiding van de Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W17.21.0258/IV is de benaming van artikel 3 van de begrotingsstaat vervangen door "Exploitatie, onderhoud en vernieuwing", zodat wetsvoorstel en memorie van toelichting op dit punt met elkaar in overeenstemming zijn.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat