Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2021, no.2021001628, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 20 september 2021

Blijkens de adviezen van 13 september 2021 kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2022 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2022 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2022

I. Advies Raad van State

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovengemelde begroting.

II. Nadere Wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

1. Verwerking CPB cijfers (MEV 2021)

De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2021) in artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-), artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (Bijdrage in de Kosten van Kortingen en de Rijksbijdrage Wlz) en artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (zorgtoeslag). Ook de nominale ontwikkeling van zowel de Zvw als de Wlz-uitgaven in het Financieel Beeld Zorg (FBZ) zijn aangepast op basis van de definitieve cijfers van het CPB.

2. Verwerking 11e incidentele suppletoire begroting

De wijzigingen/aanpassingen betreffen een verwerking van de 11e incidentele suppletoire begroting die recent naar de Kamer is verzonden (Kamerstukken 2020-2021,

Kamerstuk 35906, nr. 1). Het betreft een verplichtingenmutatie op artikel 1 van € 630,1 miljoen voor brede inzet coronatoegangsbewijzen (SON conform besluitvorming MR 3 september j.l.) voor 2021.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Hoofdstuk XVI:

Het totaal van de verplichtingen komt daarmee op € 26.107.810 (was € 26.742.010).

Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 28.484.835 (was € 29.119.035).

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

Uitgavenplafondzorg (UPZ):

Het totaal van de netto zorguitgaven komt daarmee op € 81.358.263 (was € 81.479.955).

Het totaal van de ontvangsten komt daarmee op € 5.310.070 (was € 5.312.631).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport