Ontwerpbesluit ter onteigening in de gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik (onteigening voor de herinrichting en gedeeltelijke verlegging van de provinciale weg A.C. de Graafweg (N241), met bijkomende werken).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 21 december 2020, no.RWS-2020/55133, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de herinrichting en gedeeltelijke verlegging van de provinciale weg A.C. de Graafweg (N241), met bijkomende werken).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 1 april 2021

De provinciale weg N241, A.C. de Graafweg (hierna: N241) staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de eisen die aan het bestaande wegennet worden gesteld. De niet-obstakelvrije bermen en het fietspad dat te smal is en te dicht op de weg ligt, vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid. Ook ten aanzien van de doorstroming van het verkeer voldoet de huidige inrichting van de N241 niet. De wegverharding van de N241 nadert bovendien het einde van haar levensduur waardoor groot onderhoud noodzakelijk is.

Daarom koppelt de provincie Noord-Holland het veilig maken van de weg aan het noodzakelijke onderhoud dat moet plaatsvinden. De N241 wordt tussen km. 9,8 en km. 22,25 opnieuw ingericht. De rijbaan wordt verbreed en voorzien van een obstakelvrije zone aan weerszijden van de weg. Het fietspad wordt verbreed en komt door de nieuwe obstakelvrije zone verder van de weg te liggen. Ook wordt een aantal aansluitingen gewijzigd of opgeheven en worden er bij de kruispunten N241 – Pade en N241 – Middelweg/Breestraat in de gemeente Opmeer in beide richtingen opstelvakken voor rechtsafslaand verkeer gerealiseerd.

Deze maatregelen zullen de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de regio en de doorstroming op de N241 verbeteren.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT