Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Deltafonds (J) voor het jaar 2021.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2020, no.2020001660, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W17.20.0317/IV

- In artikel 1 "departementale" schrappen, nu artikel 7.22 b, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat het Deltafonds een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 is, en dus niet een departementale begrotingsstaat.Nader rapport (reactie op het advies) van 14 september 2020

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Naar aanleiding van de Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W17.20.0317/IV is in artikel 1 “departementale” geschrapt. , nu artikel 7.22 b, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat het Deltafonds een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 is, en dus niet een departementale begrotingsstaat.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat