Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie niet te herzien bij overwerk.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2020, no.2020001379, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie niet te herzien bij overwerk, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 31 augustus 2020

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de nota van toelichting de conclusie van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) anders te verwoorden.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.


de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid