Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best in de gemeente Eindhoven.


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister voor Milieu en Wonen met een schrijven van 20 januari 2020, no.RWS-2020/632, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Eindhoven krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 17 april 2020

De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot wensen de bestaande weginfrastructuur in het noordwestelijk deel van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot aan te passen en nieuwe weginfrastructuur aan te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in het gedeelte in de gemeente Eindhoven. De gemeenten Best en Oirschot hebben voor de (aansluitende) aanpassing en de aanleg van infrastructuur op hun grondgebied eveneens bestemmingsplannen vastgesteld en voeren voor de uitvoering van deze plannen separate onteigeningsprocedures.

De aanpassing en aanleg van de infrastructuur is noodzakelijk vanwege problemen met de doorstroming van het verkeer ten noordwesten van Eindhoven. Dit is nadelig voor de bereikbaarheid van de economisch belangrijke functies in het gebied, zoals de luchthaven Eindhoven Airport en het omliggende luchthavengebied, het bedrijventerrein Westfields en het Goederen Distributiecentrum Acht. De verwachting is dat het verkeer ten noordwesten van Eindhoven en de aangrenzende gebieden de komende jaren verder zal groeien, wat de aanpak van de infrastructuur eveneens noodzakelijk maakt. Dit houdt verband met de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport en het luchthavengebied en met nieuwe initiatieven als de Gebiedsontwikkeling Brainport Park ten noordwesten van Eindhoven, bestaande uit de onderdelen Brainport Industries Campus Zuid (BIC Zuid) en Brainport Industries Campus Noord (BIC Noord). Ook zijn er plannen voor de versterking van het Groene Raamwerk.

De ambitie is om het derde stadspark van Eindhoven te creëren door het versterken van natuur- en landschapsontwikkeling, het realiseren van recreatiemogelijkheden en het wegnemen van barrières. Om al deze plannen en ontwikkelingen te realiseren is een herverdeling van het verkeer en daarmee de aanpassing van de infrastructuur nodig.

Het bestemmingsplan voorziet in de gemeente Eindhoven in de aanleg van een nieuwe weg door BIC Noord, vanaf de rotonde in de Schakel in het Goederen Distributiecentrum en tot de grens met de gemeente Best. Verder voorziet het bestemmingsplan in de gemeente Eindhoven in de aanleg van een groot deel van de nieuwe verbindingsweg tussen het Flight Forum en de rijksweg A58, in de aanleg van een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer door BIC-Zuid en in de verbreding van de bestaande Anthony Fokkerweg.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIE