Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting, in de gemeente Amersfoort.


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister voor Milieu en Wonen met een schrijven van 17 januari 2020, no.RWS-2020/616, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amersfoort krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplannen Westelijke ontsluiting en Westelijke ontsluiting II).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 8 april 2020

De aanleg van de Westelijke Ontsluiting maakt onderdeel uit van een regionaal pakket van maatregelen (genaamd VERDER) om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. De Westelijke Ontsluiting heeft tot doel de bereikbaarheid en doorstroming aan de westkant van Amersfoort voor nu en in de toekomst te verbeteren.

Op de huidige (rond)weg ontstaan nu al regelmatig opstoppingen, bijvoorbeeld bij het kruispunt Amsterdamseweg/Birkstraat met de Barchman Wuytierslaan, bij de spoorwegovergang in de Daam Fockemalaan en bij de Stichtse Rotonde. De situatie rond Dierenpark Amersfoort is op drukke momenten onoverzichtelijk en chaotisch. Gelijktijdig met de aanleg van het wegtracé worden andere knelpunten opgelost o.a. op het gebied van leefbaarheid, ecologie, de ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid van fietsers.

Over een traject van circa 2,5 kilometer wordt de weg deels opnieuw ingericht en deels opnieuw aangelegd, zodat het een goede ontsluitingsweg wordt voor lokaal en regionaal verkeer. Er komt een nieuw wegtracé van circa 1 kilometer over het terrein van het Dierenpark Amersfoort, de Bernhardkazerne en Onze Lieve Vrouwe Ter Eem om de huidige doorgaande route over de Daam Fockemalaan te ontlasten. De Westelijke Ontsluiting komt voor een deel verdiept te liggen en gaat onder het spoor door. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang kan verdwijnen. Daarnaast komen er veilige fietsroutes doordat auto- en fietsverkeer van elkaar worden gescheiden, onder andere door de aanleg van een fietsviaduct en twee fietstunnels.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN