Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 17 september 2019, no.2019001919, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 16 oktober 2019

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de nota van toelichting aan het eind van paragraaf 1.3 een alinea met enkele aanvullende argumenten op te nemen waarom er niet voor gekozen is om voor startende grote werkgevers het rekenpercentage als uitgangspunt voor de premiedifferentiatie te nemen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid