Wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 om het werk van vertrouwenspersonen jeugd te ondersteunen.


Volledige tekst

.Bij Kabinetsmissive van 19 juni 2019, no.2019001210, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 teneinde het werk van vertrouwenspersonen jeugd te ondersteunen, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 15 juli 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

Omdat de wetswijziging die aanleiding voor voorliggend besluit is, inmiddels in werking is getreden, is na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering de inwerkingtredingsbepaling in voorliggend besluit aangepast. Voorliggend besluit zal nu niet meer met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, maar met ingang van 1 augustus 2019.

Daarnaast zijn er enkele redactionele wijzigingen in de nota van toelichting aangebracht.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport