Wijziging lijst I Opiumwet in verband met het toevoegen van stoffen.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 13 juni 2019, no.2019001129, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Medische Zorg, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van State

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W13.19.0137/III

-    In lijn met aanwijzing 4.10 van de Aanwijzingen voor de regelgeving verwijzen naar de internationale regeling(en) als een van de grondslagen voor het besluit.

Nader rapport (reactie op het advies) van 5 juli 2019

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Aan de redactionele opmerking van de Afdeling advisering van de Raad van State is geen gevolg gegeven omdat de bedoelde internationale regeling ook wordt genoemd in artikel 3 van de Opiumwet welke is genoemd als grondslag van het ontwerpbesluit.

Ik moge U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ontwerpbesluit en de nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Medische Zorg