Besluit waardering verzekeringsvordering in faillissement.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 22 mei 2019, no.2019000998, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het besluit houdende regels met betrekking tot de waardering vorderingen uit hoofde van een verzekering in geval van een faillietverklaring van een verzekeraar (Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 5 juli 2019

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inwerkingtredingbepaling aan te passen door het tijdstip van inwerkingtreding in het besluit zelf te regelen, in plaats van bij afzonderlijk koninklijk besluit.

Ik moge U hierbij, mede namens mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming, gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Financiën