Wet versterken positie mbo-studenten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 25 april 2019, no.2019000852, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op de versterking van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W05.19.0109/I

Artikel I

-    In artikel 8.1.5a, eerste lid, "tweede lid, onderdelen a tot en met d" vervangen door "eerste lid,".

-    In artikel 8.1.7, negende lid, onder b schrappen "vrouwelijke".

-    In artikel 8.2.2, tweede lid, de bevoegdheid om regels te stellen loskoppelen van de gebondenheid aan de ministeriële regeling bij gebruikmaking van die bevoegdheid.

-    In artikel 8a.1.4, eerste lid, onderdeel a "voorkomend geval" vervangen door "voorkomende gevallen".

Artikel II

-    In artikel 8.1.6b, eerste lid, "tweede lid, onderdelen a tot en met d" vervangen door "eerste lid,".

-    In artikel 8.1.7, negende lid, onder b schrappen "vrouwelijke".

-    In artikel 8.2.2, tweede lid na "nadere vooropleidingseisen" invoegen "stellen".

-    In artikel 8.2.2, tweede lid, de bevoegdheid om regels te stellen loskoppelen van de gebondenheid aan de ministeriële regeling bij gebruikmaking van die bevoegdheid.

Artikel III

-    In artikel 47b, twaalfde lid, onder b schrappen "vrouwelijke".

Artikel V

-    In artikel 27a, negende lid, onder b schrappen "van vrouwelijk geslacht".

Nader rapport (reactie op het advies) van 8 juli 2019

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele opmerkingen zijn verwerkt, waarbij één redactionele opmerking aanleiding was de redactie van de eerste twee voorgestelde artikelen over het mbo-studentenfonds te verduidelijken (artikel I, onderdeel R, voor zover het gaat om de artikelen 8.1.5 en 8.1.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel II, onderdeel P, artikelen 8.1.6a en 8.1.6b van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES). Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleine wetstechnische verbeteringen aan te brengen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap