Rijksverdrag wederzijdse bijstand douanezaken Chili; uitbreiding Aruba, Santiago, Trb. 2018, 193).


Volledige tekst

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s Gravenhage, 15 juni 2005 (Trb. 2005, 191), en de briefwisseling houdende een Verdrag ter uitbreiding tot Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili; Santiago, 3 september 2018 (Trb. 2018, 193).


Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van dit advies conform is achterwege gebleven (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.