Samenvatting advies over ontwerpbesluit verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Gepubliceerd op 23 oktober 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 18 oktober 2023 haar advies vastgesteld over het ontwerpbesluit over het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval. Het advies is op 23 oktober 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Doel en achtergrond ontwerpbesluit

Op dit moment moeten bedrijven informatie verstrekken aan de afvalverwerker als zij gevaarlijke of bedrijfsafvalstoffen inleveren. Met het ontwerpbesluit wordt deze informatieplicht uitgebreid voor zogeheten ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Dit zijn stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting of voor het zenuwstelsel. Bedrijven moet voortaan aan de afvalverwerker de zeer zorgwekkende stoffen doorgeven die worden genoemd in onder meer hun omgevingsvergunning of in hun melding aan het bevoegd gezag vanwege emissies van deze stoffen naar lucht of water. Volgens de regering moet de uitbreiding van de informatieverplichting afvalverwerkers in staat stellen de risico’s voor mens en milieu beter in te schatten en zo nodig maatregelen te nemen. Dat zou moeten leiden tot milieuwinst.

Toegevoegde waarde voorstel

De Afdeling advisering begrijpt dat goede informatie over zeer zorgwekkende stoffen in afval belangrijk is om de risico’s van dit soort stoffen voor mens en milieu te beperken. Zij twijfelt echter of deze uitbreiding van de informatieplicht leidt tot milieuwinst, terwijl het wel uitvoeringslasten meebrengt. De informatie die straks moet worden verstrekt is grotendeels al bekend bij de afvalverwerkers. Afvalverwerkers hebben behoefte aan andere informatie, zoals welke zeer zorgwekkende stoffen feitelijk aanwezig zijn in het afval. Dat valt echter niet onder deze verplichting. Het ontwerpbesluit noemt de voorgestelde verplichting een eerste stap om de informatie over zeer zorgwekkende stoffen te verbeteren, maar zegt niet welke stappen nog zullen volgen en of die stappen wel zullen leiden tot de voorgestelde milieueffecten.

De Afdeling adviseert het besluit niet vast te stellen, tenzij het is aangepast.


Gevaarlijke stoffen

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.