Samenvatting advies over wijziging wetsvoorstel versterking gebouwen in Groningen

Gepubliceerd op 6 mei 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over een zogenoemde novelle die het wetsvoorstel aanpast dat de Tijdelijke wet Groningen wijzigt in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Een novelle is een wetsvoorstel dat een ander wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, aanpast. De novelle is op 4 mei 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Novelle

De regering heeft de novelle ingediend omdat in de Tweede Kamer enkele amendementen (wijzigingen) zijn aangenomen bij dit wetsvoorstel. Het gaat om amendementen over hoe eigenaren in eigen beheer een gebouw kunnen versterken en over de vergoeding voor de ondersteuning van eigenaren. Volgens de regering zijn die amendementen niet uitvoerbaar. De novelle wil daarin verandering brengen.

Aanpassingen

De novelle past het wetsvoorstel op drie punten aan:

  • Het geeft een andere regeling voor een eigenaar die de versterking van zijn gebouw in eigen beheer wil voorbereiden en uitvoeren. De uiteindelijke beoordeling of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, gebeurt door de overheid;
  • Eigenaren die in het schade- en versterkingstraject in een bezwaar- of beroepsprocedure bijgestaan worden door een onafhankelijk adviseur, kunnen onder bepaalde voorwaarden hiervoor een vergoeding ontvangen;
  • De kostenvergoeding voor eigenaren voor verleende deskundige bijstand wordt door middel van een heffing in rekening gebracht bij de NAM.

Versterking in eigen beheer

Net als bij het advies over het wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen, heeft de Afdeling advisering de regeling voor versterking in eigen beheer vooral vanuit het perspectief van de gedupeerden beoordeeld. Het advies is om deze regeling beter uit te werken. Zo is niet duidelijk wanneer en in welke gevallen de eigenaar het initiatief kan nemen tot de voorbereiding en uitvoering van versterkingsmaatregelen, en wat versterking in eigen beheer precies inhoudt. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid, blijft ook bij versterking in eigen beheer een toets nodig van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Gemeenten bepalen de werkvolgorde van de NCG. Het is van belang dat een eigenaar die kiest voor de versterking in eigen beheer, hierin zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. Daarom is het advies om in het wetsvoorstel te regelen dat de NCG een in eigen beheer uitgevoerde beoordeling van de (on)veiligheid van een gebouw met voorrang in behandeling neemt en toetst.

Ondersteuning van eigenaren

Verder lijkt de regeling voor de vergoeding van de kosten voor deskundige bijstand van eigenaren zowel te beperkt als te ruim. Aan de ene kant te beperkt, omdat het voor schadeafwikkeling gebruikelijk is om in bepaalde gevallen advieskosten voor een externe (partij)deskundige te vergoeden. Omdat schade en versterken veel met elkaar gemeen hebben, zouden deze advieskosten ook bij versterken in bepaalde gevallen kunnen worden vergoed. Aan de andere kant is de regeling te ruim, omdat voor de voorgestelde financiële ondersteuning voor eigenaren in de bezwaar- en beroepsfase niet gemotiveerd wordt waarom het door de overheid gefinancierde stelsel van rechtsbijstand en de proceskostenvergoeding op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor de Groningse situatie niet volstaat.

Doorbelasten kostenvergoeding

Tot slot adviseert de Afdeling advisering de grondslag voor het doorbelasten van de kostenvergoeding aan de NAM beter te motiveren.


Lees hier de volledige tekst van het advies over de novelle en het nader rapport (de reactie) van de staatssecretaris.