Samenvatting advies Besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen, en woonomgeving

Gepubliceerd op 20 juni 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 15 juni 2022 haar advies vastgesteld over het ontwerpbesluit over specifieke uitkeringen op het terrein van wonen, bouwen en de woonomgeving. Het advies is op 20 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het besluit

Het ontwerpbesluit geeft een grondslag voor twee met spoed ingestelde specifieke uitkeringen. Daarnaast creëert het een delegatiegrondslag voor toekomstige specifieke uitkeringen op het terrein van wonen, bouwen en de woonomgeving.

Zeer ruime delegatie

De bestaande grondslag uit de Woningwet wordt met dit besluit over de volle breedte ‘doorgedelegeerd’ naar het niveau van ministeriële regelingen. Daarmee is de democratische legitimiteit onvoldoende gewaarborgd. Het parlement heeft dan immers geen enkele betrokkenheid meer bij de inhoud en de reikwijdte van deze regelingen. Als de regering meerjarige specifieke uitkeringen wil instellen, moeten deze op een hoger niveau van wetgeving worden geregeld, dus met een formele wet of een algemene maatregel van bestuur. De Afdeling advisering adviseert de regering dan ook om in het ontwerpbesluit de zeer ruime grondslag te schrappen voor toekomstige specifieke uitkeringen en het besluit te beperken tot het bieden van een grondslag voor de twee spoedeisende regelingen die al zijn ingesteld.

Keuze motiveren

De Afdeling advisering merkt daarnaast op dat de regering de keuze voor het instrument van specifieke uitkeringen niet heeft gemotiveerd. Ook ontbreekt een financiële onderbouwing. Specifieke uitkeringen beperken de autonomie van decentrale overheden en zorgen voor (extra) bestuurslasten. Daarom moet een keuze voor deze wijze van financiering goed worden gemotiveerd.

Voorstel aanpassen

De Afdeling adviseert de regering het ontwerpbesluit niet in te dienen, tenzij zij dit in lijn met het advies heeft aangepast.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.