Hof van Justitie geeft uitsluitsel over associatieovereenkomst

Gepubliceerd op 9 februari 2023

In een arrest van vandaag (8 februari 2023) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg enkele zogenoemde prejudiciële vragen van de Raad van State beantwoord. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde de vragen om uitspraak te kunnen doen in drie vreemdelingenzaken. De vragen gaan over de associatieovereenkomst tussen de toenmalige EEG en Turkije.

Achtergrond

De rechtszaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak moet doen, gaan over drie Turkse mannen die al meer dan dertig jaar in Nederland wonen. Zij zijn veroordeeld voor verschillende misdrijven. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloot hun verblijfsvergunningen in te trekken, omdat zij een gevaar vormen voor de openbare orde.

Standstill en openbare orde

Vóór juli 2012 mocht de staatssecretaris de verblijfsvergunning niet intrekken van iemand die langer dan twintig jaar in Nederland woonde. Nu kan dat wel, maar de Turkse mannen doen een beroep op een zogenoemde standstillbepaling die volgt uit de associatieovereenkomst tussen de toenmalige EEG en Turkije. Deze bepaling houdt in dat aan hen geen strengere eisen mogen worden gesteld dan de eisen die golden in 1980, het jaar dat deze bepaling inwerking trad. De staatssecretaris betwist dat de vreemdelingen hierop een beroep kunnen doen. Volgens de staatssecretaris bestaat namelijk een uitzondering voor situaties waarin iemand een gevaar vormt voor de openbare orde.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak vroeg in juni 2021 aan het Hof van Justitie of de Turkse mannen zich op de standstillbepaling die volgt uit de associatieovereenkomst kunnen beroepen. En als zij dat kunnen, hoe dat zich dan verhoudt tot de uitzondering van de openbare orde.

Antwoorden Hof van Justitie

In zijn arrest oordeelt het Hof van Justitie dat de Turkse mannen een beroep kunnen doen op de standstillbepaling uit de associatieovereenkomst. Een nieuwe beperking, zoals een uitzetting in verband met de openbare orde, kan gerechtvaardigd zijn voor zover zij geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde doel van bescherming van de openbare orde te waarborgen en niet verder gaat dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. In het arrest geeft het Hof aan welke factoren relevant zijn bij het bepalen of dit het geval is.

Voortzetting behandeling

Met deze antwoorden van het Hof van Justitie is geen einde gekomen aan de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van het antwoorden van het Hof in Luxemburg. Nu het Europese Hof de prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaak voortzetten en daarna definitief uitspraak doen.


vlaggen

Lees hier de volledige tekst van het arrest van het Hof van Justitie.