Raad van State publiceert zeven adviezen

Gepubliceerd op 29 augustus 2022

De afgelopen week heeft de Afdeling advisering weer wetgevingsadviezen vastgesteld. De volledige tekst en samenvattingen zijn op onze website gepubliceerd.

Advies wetsvoorstel van regering voor structurele pandemiewet

Een van de adviezen gaat over een voorstel van de regering voor een structurele wet voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten. Het wetsvoorstel bevat een gereedschapskist met instrumenten die ingezet kunnen worden bij de uitbraak van een infectieziekte die zó omvangrijk en ernstig is dat die het maatschappelijk leven ontwricht. Doet zich zo’n uitzonderlijke noodsituatie voor, dan kunnen de instrumenten onder strikte voorwaarden uit de gereedschapskist worden gehaald en in werking worden gesteld. Naar het oordeel van de Afdeling advisering bevat het wetsvoorstel belangrijke elementen van een wettelijke gereedschapskist en is het een noodzakelijke eerste stap op weg naar een duurzaam, wettelijk stelsel. Voor nu voldoet het, maar voor structurele wetgeving die de regering voor ogen heeft, moet uiteindelijk meer gebeuren. Lees hier meer over het wetsvoorstel van de regering en het advies van de Afdeling advisering.

Advies initiatiefwet van Kamerlid Kröger over nachtvluchtverbod

Een ander advies gaat over een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) voor een algemeen verbod op nachtvluchten op Nederlandse burgerluchthavens. De initiatiefnemer wil er daarmee voor zorgen dat gedurende die uren de nachtrust van omwonenden van die luchthavens niet wordt verstoord door vliegverkeer. De Afdeling advisering merkt op dat internationale afspraken zo’n verbod voor Schiphol niet toestaan. Voor andere luchthavens gelden al vergaande beperkingen voor nachtvluchten. Het advies luidt dan ook om in het voorstel beter te motiveren waarom zo’n verbod nodig is. Lees hier meer over het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Kröger en het advies van de Afdeling advisering.

Advies ontwerpbesluit bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

In het coalitieakkoord heeft de regering het voornemen opgenomen om het wettelijk minimumloon stapsgewijs te verhogen met in totaal 7,5%. Vanwege de hoge inflatie is ervoor gekozen om de eerste stap een jaar te vervroegen. Het besluit regelt om al per 2023 te voorzien in een bijzondere verhoging met 2,5%. Het ontwerpbesluit regelt daarnaast een verlaging van de inkomensondersteuning die alle AOW’ers ontvangen met een derde. Vanwege de snelheid wordt de eerste bijzondere verhoging doorgevoerd met een zogenoemde algemene maatregel van bestuur. Dit wijkt af van de hoofdregel dat zulke wijzigingen van het minimumloon in een wet worden geregeld. De Afdeling advisering plaatst vraagtekens bij deze werkwijze, vooral omdat de doorwerking naar uitkeringen, met name de AOW, grote budgettaire consequenties heeft. Tijdens de zogenoemde voorjaarsbesluitvorming is besloten om ook de AOW te laten meestijgen met de stijging in het minimumloon. Ook deze doorwerking naar de AOW roept vragen op. Lees hier meer over het wetsvoorstel van de regering en het advies van de Afdeling advisering.

Advies initiatiefwetsvoorstel voor progressief belastingtarief in box 2

Een ander advies gaat over het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Maatoug, Van der Lee en Nijboer. Dit voorstel voert een progressief tarief in voor de belastingheffing over inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en versobert een aantal regelingen in en gerelateerd aan box 2. Lees hier meer over het wetsvoorstel van de Kamerleden en het advies van de Afdeling advisering.


Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.