Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie over kolencentrales

Gepubliceerd op 29 april 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in drie beroepszaken over kolengestookte elektriciteitscentrales vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte in Rotterdam en aan de Eemshaven in Eemsmond. De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over de zogenoemde Europese NEC-richtlijn ('National Emission Ceilings') waarin voor de lidstaten van de Europese Unie emissieplafonds zijn opgenomen voor stikstofoxiden en zwaveldioxiden.

In deze Europese richtlijn is bepaald hoeveel luchtverontreinigende stoffen Nederland vanaf 2010 maximaal mag uitstoten. Het doel van de richtlijn is grootschalige luchtverontreiniging en verzuring in Europa terug te dringen om de menselijke gezondheid en natuurwaarden te beschermen. De richtlijn bevat ook de verplichting voor lidstaten om te rapporteren hoe zij voldoen aan de nationale emissieplafonds voor 2010. De richtlijn kan voor Nederlandse bestuursorganen van belang zijn bij de beoordeling van aanvragen voor een milieuvergunning.

Eind 2007 en begin 2008 hebben de provincies Zuid-Holland en Groningen aan E.On, Electrabel en RWE milieuvergunningen voor de kolencentrales verleend. De Stichting Natuur en Milieu (SNM) en Greenpeace hebben beroep aangetekend tegen deze milieuvergunningen. Zij vrezen dat Nederland met de bouw van de kolencentrales de emissieplafonds voor stikstofoxiden en zwaveldioxiden (verder) zal overschrijden. SNM vindt dat daarom in de vergunningen strengere eisen hadden moeten worden gesteld aan de uitstoot van deze stoffen. Volgens Greenpeace hadden de provincies de vergunningen zelfs moeten weigeren.

Naar het oordeel van de Raad van State biedt de huidige rechtspraak van het Hof in Luxemburg onvoldoende aanknopingspunten om uitspraken te doen in de geschillen tussen de provincies enerzijds en SNM en Greenpeace anderzijds. Daarom heeft de Raad van State besloten zogenoemde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De kernvraag van de Raad van State aan het Hof in Luxemburg is of de emissieplafonds voor stikstofoxiden en zwaveldioxiden uit de NEC-richtlijn in acht moeten worden genomen bij het beslissen op een aanvraag om een milieuvergunning. De Raad van State wil van het Hof weten of de Nederlandse rechter Nederland kan verplichten een milieuvergunning te weigeren of aan te scherpen als de plafonds al zijn overschreden of dreigen te worden overschreden.

De behandeling van de beroepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

U kunt hier de volledige tekst van de uitspraken lezen met de zaaknummers 200708144/1 (E.On), 200803143/1 (Electrabel) en 200800181/1 (RWE). De vragen die de Raad van State in deze soortgelijke uitspraken heeft gesteld, zijn identiek.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 45 20 of 06 – 52 07 70 00.