Streekplan Zuid-Holland West betreffende Oostvlietpolder vernietigd

Gepubliceerd op 21 juli 2004

Het deel van het Streekplan Zuid-Holland West van de provincie Zuid-Holland dat betrekking heeft op de Oostvlietpolder bij Leiden is door de Raad van State bij uitspraak van vandaag (21 juli 2004) vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Oostvlietpolder zou kunnen worden bebouwd. De Oostvlietpolder maakt immers deel uit van het Groene Hart en van de rijksbufferzone Den Haag – Leiden – Zoetermeer. Het rijksbeleid in deze gebieden is erop gericht om verstedelijking tegen te gaan. Voorts is de Raad van State van oordeel dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het grootste deel van de Oostvlietpolder, namelijk een gebied van 166 hectare, binnen de ‘rode contour’ is gebracht nu het te ontwikkelen bedrijventerrein maar 40 hectare groot zal worden. Op andere locaties waar nog geen duidelijkheid bestaat over mogelijke bebouwing zijn de contouren juist zo krap mogelijk getrokken. Tenslotte wijst de Raad van State erop dat de provincie onderzoek had moeten uitvoeren naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Het Streekplan Zuid-Holland West heeft betrekking op het grondgebied van het Samenwerkingsorgaan Duin en Bollenstreek, het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio en van het Stadsgewest Haaglanden. In het Streekplan zijn ‘rode contouren’ rond dorpen en steden getrokken. Volgens het Streekplan dienen de gebieden die buiten zo’n contour liggen vrij te blijven van verstedelijking. Bij gebieden die binnen zo’n contour liggen wordt de invulling overgelaten aan de gemeenten. Deze stellen daartoe bestemmingsplannen op. De Oostvlietpolder is grotendeels binnen zo’n ‘rode contour’ gebracht omdat de provincie Zuid-Holland rekening heeft gehouden met de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Of er al dan niet een bedrijventerrein wordt aangelegd wordt afgewogen in een bestemmingsplan van de gemeente Leiden. Naast de contour bij de Oostvlietpolder zijn vier andere onderdelen van het Streekplan vernietigd. Voor het overige is het Streekplan in stand gebleven. Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200301816/1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer de beroepschriften die zijn ingesteld tegen besluiten van gemeenten en provincies over streekplannen en bestemmingsplannen. Tegen uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.