Uitspraak over bestemmingsplan Buitengebied van Onderbanken

Gepubliceerd op 22 oktober 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen van onder meer de minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Limburg over het bestemmingsplan "Buitengebied Onderbanken" van de gemeente Onderbanken ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op een deel van de Schinveldse bossen waarboven AWACS-vliegtuigen vliegen, van en naar de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. De minister en de staatssecretaris vinden dat in het bestemmingsplan een regeling had moeten worden opgenomen voor een obstakelvrije zone, een zogenoemde 'vliegfunnel', in het verlengde van de start- en landingsbaan van het militaire vliegveld Geilenkirchen. Zij zijn het er niet mee eens dat in het bestemmingsplan een zogenoemd 'aanlegvergunningenstelsel' is opgenomen voor de kap van de bomen ten behoeve van de vluchten. Zo'n stelsel houdt in dat de gemeente na een zorgvuldige belangenafweging in een aparte procedure een vergunning kan verlenen die de kap van bomen mogelijk maakt. De minister en de staatssecretaris willen dat de mogelijkheid om bomen te kappen rechtstreeks in het bestemmingsplan wordt opgenomen.

Naar het oordeel van de Raad van State heeft de provincie – in afwijking van het gevoerde provinciaal beleid met betrekking tot militaire luchtvaartterreinen – goedkeuring aan het bestemmingsplan mogen verlenen, omdat in het plan voldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van de vliegbasis. Bij de afweging van de provincie speelde een rol dat ten tijde van de goedkeuring de zogenoemde 'NIMBY-vrijstelling' (Not In My Back Yard) van de minister van kracht was, waartegen nog een procedure liep. De minister had in dit verband aan het ministerie van Defensie vrijstelling verleend van twee lokaal geldende (oudere) bestemmingsplannen voor het kappen van bomen in de Schinveldse bossen om ten behoeve van de NAVO-basis in Geilenkirchen een obstakelvrije aan- en afvliegroute mogelijk te maken. Deze NIMBY-vrijstelling is inmiddels op 18 juli 2007 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De procedure tegen de nieuwe beslissing die de minister op de bezwaren van onder meer de gemeente Onderbanken nam tegen de NIMBY-vrijstelling, loopt nog bij de Raad van State. Verder was van belang dat het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan er niet toe zou leiden dat de minister op grond van de oudere bestemmingsplannen de bomen kon kappen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.