Geen goedkeuring voor verplaatsing motorcrossterrein Circuit de Peel in Venray

Gepubliceerd op 21 juli 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan dat de verplaatsing van het motorcrossterrein "Circuit de Peel" mogelijk maakt. In een uitspraak van vandaag (21 juli 2009) heeft de Raad van State de Milieufederatie Limburg in het gelijk gesteld en het eerdere goedkeuringsbesluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg vernietigd.

De Raad van State vindt dat de gemeente Venray haar keuzes voor alternatieve locaties voor het motorcrossterrein onvoldoende heeft onderbouwd. Zij had volgens de Raad van State beter moeten motiveren waarom in dit onderzoek alleen locaties binnen de gemeente zijn onderzocht, en niet ook mogelijke alternatieve locaties buiten de gemeente. Door dit niet goed te motiveren, heeft de gemeente in strijd gehandeld met de Wet milieubeheer. Verder concludeert de Raad van State dat het maar de vraag is of op het circuit altijd aan de geluidsnormen kan worden voldaan die de milieuvergunning stelt. Dit is de reden waarom de Raad van State ook de milieuvergunning heeft vernietigd die het college van gedeputeerde staten voor het motorcrossterrein had verleend.

Het gevolg van de uitspraken is dat de gemeente Venray beter zal moeten motiveren waarom in het zogenoemde alternatievenonderzoek geen rekening is gehouden met locaties buiten Venray. Als de gemeente door wil gaan met de verplaatsing van het terrein zal zij het bestemmingsplan opnieuw moeten vaststellen. De provincie Limburg zal een nieuwe beslissing over de milieuvergunning moeten nemen.

Tegen de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Lees de volledige tekst van de uitspraken 200801853/1 (bestemmingsplan 'Circuit de Peel'), 200805618/1 (milieuvergunning) en 200804258/1 (Partiële herziening bestemmingsplan Circuit de Peel').