Gegevensverwerking (AVG) en gerechtelijke taken

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Wie is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten? Die vraag stond centraal in een klacht die een rechtsbijstandverlener bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had ingediend.

Anders dan de klager van mening is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen bevoegdheid toe te zien op gegevensverwerking door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. De Uitvoeringswet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) laat het toezicht over aan de rechtspraak zelf.

AVG-commissie

De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de afhandeling van (hoger) beroepen die zijn ingesteld bij hun gerecht. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de afdoening van klachten over inbreuken op AVG-rechten. De AVG-commissie die deze gerechten hebben ingesteld adviseert over de afdoening van AVG-klachten. De AVG-commissie is samengesteld uit rechters van de drie bestuursrechtelijke colleges.

Aard en doel van de verwerking

Of de verwerking van gegevens kan worden gerekend tot de gerechtelijke taak hangt onder meer af van de aard en het doel van de verwerking. Dit staat in de beslissing van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 1 mei 2019 over de klacht. Het voor de pers ter inzage leggen van een beperkt aantal stukken uit het procesdossier op de dag van de rechtszitting rekent de voorzitter tot de gerechtelijke taken. Hij volgt hiermee het advies dat de AVG-commissie in deze zaak heeft uitgebracht.

Transparantie en voorlichting

Met het oog op de transparantie en ter voorlichting aan anderen is de beslissing van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en het advies van de AVG-commissie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd (pdf, 306 kB). De AVG-commissie doet in haar advies twee aanbevelingen, die de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft overgenomen. Over de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges hebben de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in juni 2018 een gezamenlijk bericht uitgebracht.