Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges

Gepubliceerd op 7 juni 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de afhandeling van (hoger) beroepen. De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om daarop toezicht uit te oefenen. Om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen, moet dat toezicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden belegd bij een instantie binnen de rechterlijke organisatie. De wetgever heeft het aan de rechterlijke instanties zelf overgelaten dit te regelen. In verband met dit toezicht hebben de rechtscolleges de volgende regelingen opgesteld.

Regelingen

Voor rechtbanken en gerechtshoven geldt de Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad. De Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben als hoogste bestuursrechters een gezamenlijke Regeling verwerking persoonsgegevensbestuursrechtelijke colleges opgesteld.

AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges

De Afdeling bestuursrechtspraak, de CRvB en het CBb hebben gezamenlijk de AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges ingesteld. Deze commissie adviseert de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak of het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb over de afdoening van klachten die gaan over een beslissing op een verzoek om toepassing van de privacyrechten in de AVG. De commissie beoordeelt of bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klager inbreuk is gemaakt op de AVG.

Samenstelling AVG-commissie

In de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges staan verder de werkwijze en de samenstelling van de AVG-commissie. De AVG-commissie wordt samengesteld uit leden van de drie bestuursrechtelijke colleges. Vanuit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn de staatsraden mr. E.J. Daalder en mr. F.D. van Heijningen voorgedragen om plaats te nemen in deze commissie. Eric Daalder en Erik van Heijningen zijn beiden lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Regeling en formulieren op de website

De volledige tekst van de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges staat op de website van de Raad van State, als onderdeel van de privacyverklaring die onlangs is aangepast aan de AVG. Wie gebruik wil maken van zijn privacyrechten, kan een verzoek indienen via een speciaal formulier (doc, 60 kB). Wie niet tevreden is over het gebruik van zijn persoonsgegevens in een bestuursrechtelijkeprocedure, kan met een klachtformulier (doc, 49 kB) een klacht indienen. Beide formulieren zijn te vinden op de website van de Raad van State.