Toetsing van opvolgende asielaanvragen aangepast

Gepubliceerd op 22 juni 2016

Bestuursrechters zullen het zogenoemde ne bis-beoordelingskader in asielzaken niet langer toepassen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (22 juni 2016).

Het ne bis‑beoordelingskader

Het ne bis-beoordelingskader hield in dat bestuursrechters afwijzingen van tweede of latere asielaanvragen in beginsel alleen toetsen als de vreemdeling iets nieuws had aangevoerd, de zogenaamde 'nova'. Als de vreemdeling niets nieuws had aangevoerd, en ook niet onmiskenbaar bleek dat hij in zijn land van herkomst gevaar liep, verklaarde de bestuursrechter het beroep daarom al ongegrond.

Procedurerichtlijn

Aanleiding voor het verlaten van het ne bis-beoordelingskader in asielzaken is de systematiek van de Europese Procedurerichtlijn. Die bevat "een uitdrukkelijke beoordelingssystematiek" voor de staatssecretaris bij tweede of latere asielaanvragen. De wetgever heeft ervoor gekozen deze systematiek in de Nederlandse Vreemdelingenwet uitdrukkelijk over te nemen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit betekent dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opvolgende asielaanvragen kan afwijzen vanwege het ontbreken van nova, maar dat ook kan doen op inhoudelijke gronden. De bestuursrechter zal dat besluit voortaan als uitgangspunt moeten nemen bij zijn toetsing en zal niet meer uit zichzelf beoordelen of er nova zijn of niet.

Andere vreemdelingenzaken

De Afdeling bestuursrechtspraak verklaart, uit het oogpunt van rechtseenheid, het ne bis‑beoordelingskader ook niet langer van toepassing op andere besluiten op grond van de Vreemdelingenwet of besluiten op grond van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Deze uitspraak sluit aan bij de uitspraken van 13 april jl. waarin al geoordeeld werd dat de Afdeling bestuursrechtspraak asielbesluiten indringender gaat toetsen.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201509196/1.