Uitspraak 200307954/1


Volledige tekst

200307954/1.
Datum uitspraak: 23 december 2003

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

De besloten vennootschap “HGP Systems Integration B.V.”, gevestigd te Wassenaar,
verzoekster,

en

de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 november 2003 heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om subsidie op grond van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2003 voor het project "With methanol from biomass tot biomobiel" afgewezen.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt.
Bij brief van 18 november 2003, bij de Raad van State via de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage ingekomen op 28 november 2003, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 18 december 2003, waar verzoekster, vertegenwoordigd door mr. J.C. Ozinga, advocaat te Den Haag, [gemachtigde] en [gemachtigde], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J. Martens en drs. B. du Pré, werkzaam bij de Novem te Sittard, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Verzoekster heeft gemotiveerd gesteld dat zij een spoedeisend belang heeft bij schorsing van het bestreden besluit. Voorts verzoekt zij om verweerder op te dragen binnen vier weken een beslissing op het ingediende bezwaarschrift te nemen.

2.3. Ter zitting is gebleken dat verzoekster is uitgenodigd om haar bezwaren toe te lichten op een op 6 januari 2004 te houden hoorzitting van verweerder. Verweerder heeft verklaard de beslissing op bezwaar daarna zo spoedig mogelijk te nemen. Onder deze omstandigheden wordt verzoekster geacht niet zodanig in de door haar gestelde belangen te zijn geraakt dat het treffen van de gevraagde voorziening aangewezen is. Het daartoe strekkende verzoek wordt mitsdien afgewezen.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.W. Schortinghuis, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk w.g. Schortinghuis
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 december 2003

66.