Uitspraak 202306456/1/A2


Volledige tekst

202306456/1/A2.
Datum uitspraak: 23 oktober 2023

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna: het centraal stembureau),
verweerder.

Openbare zitting gehouden op 23 oktober 2023 om 13:45 uur.

Tegenwoordig:
Staatsraad mr. W. den Ouden, voorzitter
Staatsraad mr. B.P. Vermeulen, lid
Staatsraad mr. J.Th. Drop, lid
griffier: mr. R.J.R. Hazen

Verschenen:
[appellant], vergezeld door [gemachtigde],
het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. M. Bijl en mr. I. Bakker.

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 13 oktober 2023, waarbij het centraal stembureau onder meer de kandidatenlijst van Nederland met een PLAN (hierna: NL PLAN) voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring 3 (Assen), kieskring 16 (Middelburg) en kieskring 20 (Bonaire) ongeldig heeft verklaard.

De Afdeling verklaart het beroep ongegrond

Gronden:

Uit het beroepschrift van [appellant] valt af te leiden dat hij onder meer stelt dat hij in de periode, bedoeld in artikel H4, derde lid, van de Kieswet, heeft waargenomen dat het in sommige gemeentes voor potentiële kiezers niet eenvoudig was om ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis in te leveren.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft [appellant] niet aannemelijk gemaakt dat de gestelde problemen bij het inleveren van de ondersteuningsverklaringen in de door hem genoemde vier gemeentes - Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Zwijndrecht - aldaar of elders tot een wezenlijke belemmering voor potentiële kiezers van NL PLAN hebben geleid. De genoemde vier gemeentes zijn niet gelegen in één van de drie kieskringen waarvoor onvoldoende ondersteuningsverklaringen voor NL PLAN zijn ingeleverd. Bovendien zijn de kandidatenlijsten van NL PLAN in zeventien kieskringen, onder meer in kieskringen waarin de genoemde vier gemeentes liggen, geldig verklaard, dus in alle kieskringen op de hiervoor genoemde drie kieskringen na. Daar komt bij dat, zoals uit het besluit van 13 oktober 2023 blijkt, het centraal stembureau op 10 oktober 2023 bij het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten heeft geconstateerd dat voor elf kieskringen onvoldoende ondersteuningsverklaringen voor NL PLAN zijn ingeleverd, het centraal stembureau met toepassing van artikel I 2 van de Kieswet een termijn van twee dagen voor het herstel van het verzuim heeft gesteld en het verzuim voor acht van de elf kieskringen ook daadwerkelijk is hersteld. Het valt dan ook niet in te zien dat de gestelde tekortkomingen in de organisatie van drie kieskringen er aan ten grondslag liggen dat daar vanwege onvoldoende ondersteuningsverklaringen geen geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd.

Ten slotte merkt de Afdeling op dat uit artikel H 4, eerste lid, van de Kieswet volgt dat het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen niet onredelijk hoog is. Bij de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn per kiesdistrict dertig (voor Bonaire: tien) ondersteuningsverklaringen nodig. Dit is een zeer gering deel van het electoraat. Dit aantal is voor een nieuwe politieke groepering met voldoende draagvlak onder de kiezers geen wezenlijke belemmering om aan de verkiezing deel te nemen. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 15 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:301, onder 3.3.

Wat [appellant] voor het overige in zijn beroepschrift heeft aangevoerd, heeft geen betrekking op het besluit van het centraal stembureau van 13 oktober 2023, dat in deze procedure in geschil is. Dit betoog kan dus evenmin leiden tot het oordeel dat het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijst in kieskring 3 (Assen), kieskring 16 (Middelburg) en kieskring 20 (Bonaire) ten onrechte op grond van artikel I 5, aanhef en onder c, van de Kieswet ongeldig heeft verklaard in verband met het ontbreken van het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen.

w.g. Den Ouden
voorzitter

w.g. Hazen
griffier

452