Uitspraak 202204559/3/R3


Volledige tekst

202204559/3/R3.
Datum uitspraak: 30 november 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

High Tech Center Enschede B.V., gevestigd te Almelo,

verzoeker,

en

de raad van de gemeente Enschede,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 7 juni 2022 heeft de raad het bestemmingsplan "Kennispark fase 1" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft High Tech Center Enschede B.V. beroep ingesteld.

High Tech Center Enschede B.V. heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 november 2022, waar High Tech Center Enschede B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door S.J.G. Kampkuiper, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.       Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.       Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om ter plaatse van de ontwikkelkavels ten zuiden van de Hengelosestraat te Enschede een woongebouw met daarin 200 wooneenheden, 20.000 m2 bruto vloeroppervlak aan bedrijfsbebouwing en een parkeerhub te realiseren. Dit betreft een deelontwikkeling van de totale ontwikkeling van het zogeheten Kennispark dat het gemeentebestuur wenst te realiseren. Het kennispark omvat drie deelgebieden, het Universiteitsterrein, het Business- en Sciencepark en Twente Village. Het gemeentebestuur wenst deze drie deelgebieden met elkaar te verbinden. Met dit plan wordt voorzien in een deel van de ontwikkelingen die zijn beoogd op het Business- en Sciencepark.

3.       High Tech Center Enschede B.V. is gevestigd op het perceel Hengelosestraat 701, dat direct ten zuiden van het plangebied is gelegen. Zij vreest als gevolg van de verruiming van de planologische mogelijkheden die het plan biedt ten opzichte van de mogelijkheden die het voorheen geldende plan bood, voor een inperking van de gebruiksmogelijkheden van haar pand aan de Hengelosestraat 701.

Spoedeisend belang

4.       De Afdeling stelt vast dat High Tech Center Enschede B.V. met haar verzoek tracht te voorkomen dat er in de toekomstige situatie invulling wordt gegeven aan de planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, op een manier die mogelijk nadelige gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid en de functionaliteit van de op haar perceel aanwezige bedrijfsbebouwing en nog te realiseren bedrijfsbebouwing. High Tech Center Enschede B.V. richt haar pijlen daarbij in het bijzonder op de wijziging van de bestemming "Verkeer" naar "Bedrijf" van de gronden direct ten noorden van haar perceel, waarin het voorliggende bestemmingsplan voorziet.

5.       De raad heeft ter zitting toegezegd dat er hangende de beroepsprocedure met betrekking tot het bestemmingsplan geen bouwactiviteiten worden ontplooid of aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen worden ingediend voor activiteiten die het nu vastgestelde bestemmingsplan mogelijk maakt. De Afdeling stelt vast dat de gronden tussen het in het bestemmingsplan geprojecteerde bouwvlak binnen de bestemming "Bedrijf" en het perceel van High Tech Center Enschede B.V., in eigendom zijn bij de gemeente, zodat het gemeentebestuur het in haar macht heeft om te voorkomen dat ter plaatse activiteiten worden ontplooid die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt en die mogelijk onomkeerbare gevolgen kunnen hebben. High Tech Center Enschede B.V. heeft op de zitting aangegeven dat partijen in overleg zijn. Onder deze omstandigheden moet het er voor worden gehouden dat aan de zijde van High Tech Center Enschede B.V. nu een spoedeisend belang ontbreekt bij de gevraagde voorziening. Indien hangende de beroepsprocedure toch een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten in het plangebied, kan door

High Tech Center Enschede B.V. een nieuw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan.

Conclusie

6.       Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

7.       De raad hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. W. Sommer, griffier.

w.g. Van Altena
voorzieningenrechter

w.g. Sommer
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 30 november 2022

901