Uitspraak 201905487/2/R2


Volledige tekst

201905487/2/R2.
Datum uitspraak: 3 augustus 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

Barge Terminal B.V. en [appellante]. (hierna tezamen en in enkelvoud: Barge Terminal), beide gevestigd te Tilburg,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Tilburg,

verweerder.

Procesverloop

Bij tussenuitspraak van 23 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1339, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin geconstateerde gebrek in het besluit van 6 mei 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Reeshofweide 2018", te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

Bij beschikking van 13 augustus 2021 heeft de Afdeling de termijn verlengd tot en met 20 december 2021.

Bij besluit van 1 november 2021 (hierna: het herstelbesluit) heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het plan opnieuw vastgesteld.

Barge Terminal en Fundament Real Estate hebben hun zienswijzen over het herstelbesluit naar voren gebracht.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

De tussenuitspraak

1.       In de tussenuitspraak heeft de Afdeling onder 13.2. overwogen dat de raad had dienen te beoordelen of met de piekgeluiden ten gevolge van de bedrijfswerkzaamheden van Barge Terminal, gelet op de zeer hoge dagelijkse frequentie hiervan, bij de voorziene woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, ook al blijven deze piekgeluiden ieder afzonderlijk binnen de grenswaarden voor maximale geluidniveaus in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Nu de raad dit niet heeft gedaan, is het besluit in zoverre onzorgvuldig genomen.

2.       Gelet op hetgeen in de tussenuitspraak is overwogen, is het besluit van 6 mei 2019 genomen in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het beroep is gegrond zodat het besluit dient te worden vernietigd.

3.       In de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin geconstateerde gebrek in het besluit van 6 mei 2019 te herstellen. Daartoe diende de raad alsnog te beoordelen of bij de voorziene woningen, gelet op de frequentie van de piekgeluiden vanwege de activiteiten van Barge Terminal, zowel overdag als in de avonduren, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, en zo nodig een ander besluit te nemen.

Het herstelbesluit

4.       De raad heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak bij besluit van 1 november 2021 het bestemmingsplan opnieuw maar met een gewijzigde plantoelichting vastgesteld. De raad heeft nader onderzoek laten uitvoeren naar de akoestische situatie. In opdracht van de raad heeft bureau Antea Group op 10 augustus 2021 een akoestisch advies genaamd "Akoestisch advies tussenuitspraak RVS bestemmingsplan Reeshofweide te Tilburg" opgesteld (hierna: het aanvullend akoestisch onderzoek). De raad is met verwijzing naar het aanvullend akoestisch onderzoek tot de conclusie gekomen dat ook gezien de frequentie van de piekgeluiden vanwege de activiteiten op de containerterminal van Barge Terminal, ter plaatse van de voorziene woningen zowel overdag als 's-avonds, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De raad heeft paragraaf 4.2 van de plantoelichting aangevuld, het aanvullend akoestisch onderzoek als bijlage bij het plan gevoegd en het plan met dezelfde verbeelding en planregels opnieuw vastgesteld.

5.       Artikel 6:19, eerste lid, van de Awb luidt:

"Het bezwaar of beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben."

De Afdeling zal gelet op deze bepaling het herstelbesluit in haar beoordeling betrekken en aan de hand van de door Barge Terminal naar voren gebrachte zienswijze beoordelen of de raad met het herstelbesluit heeft voldaan aan de opdracht in de tussenuitspraak.

Beroepsgronden herstelbesluit

6.       Barge Terminal stelt dat zij geen gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadsvergadering van 1 november 2021 waarin het herstelbesluit werd genomen, omdat zij niet op de hoogte was van de behandeling van het raadsvoorstel tijdens deze raadsvergadering. Volgens een aan haar gezonden brief van het college van burgemeester en wethouders zou het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 13 december 2021 worden behandeld. Van een vervroegde behandeling is zij niet op de hoogte gesteld.

Ook is zij, ondanks een aanbod tot overleg, niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het herstelbesluit.

Daarnaast volgt volgens haar uit de "Richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen" van de gemeente Tilburg dat de raad gehouden was een omgevingsdialoog te voeren, aangezien de bouw van de voorziene woningen niet binnen het bestemmingsplan past.

Barge Terminal heeft de juistheid van het aanvullend akoestisch onderzoek bestreden met de notitie "Reeshofweide - Reactie op schrijven Antea Group dd 10-08-2021", van 17 december 2021 van bureau Cauberg Huygen (hierna: de notitie). Volgens de notitie is in het aanvullend akoestisch onderzoek uitgegaan van verkeerde uitgangspunten.

6.1.    Barge Terminal is door het college van burgemeester en wethouders bij brief van 8 oktober 2021 persoonlijk geïnformeerd dat het raadsvoorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan zou worden behandeld in de raadsvergadering van 13 december 2021. Barge Terminal veronderstelde daardoor tot en met die raadsvergadering haar visie over het te nemen herstelbesluit aan de raad kenbaar te kunnen maken.  Door Barge Terminal er niet van op de hoogte te stellen dat de raadsvergadering over het plan, anders dan aan haar aangekondigd, al op 1 november 2021 plaats zou vinden heeft de raad gehandeld in strijd met het beginsel van fair play. De Afdeling ziet geen aanleiding om dit gebrek te passeren met toepassing van artikel 6:22 van de Awb nu niet aannemelijk is dat Barge Terminal door deze gang van zaken niet is benadeeld. Het betoog slaagt. Gelet hierop behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking.

6.2.    Gelet op wat Barge Terminal heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden herstelbesluit is genomen in strijd met het beginsel van fair play. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden herstelbesluit moet worden vernietigd. De Afdeling ziet geen aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, lid 3 onder a. van de Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van het herstelbesluit in stand blijven, nu Barge Terminal, anders dan haar eerder was toegezegd, de mogelijkheid is onthouden om op bestuurlijk niveau informatie en standpunten aan te dragen die relevant zouden kunnen zijn voor het door de raad te nemen herstelbesluit. Haar visie heeft dus geen onderdeel kunnen uitmaken van het bestuurlijke besluitvormingstraject, terwijl niet op voorhand kan worden gezegd dat deze daarbij geen rol had kunnen spelen.

Conclusie, opdracht en proceskostenveroordeling

7.       Het beroep van Barge Terminal tegen het besluit van 1 november 2021 is gegrond.

8.       Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

9.       De raad dient de proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart het beroep van Barge Terminal en [appellante] tegen het besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 6 mei 2019 tot vaststelling van het plan "Reeshofweide 2018" gegrond;

II.       vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 6 mei 2019 tot vaststelling van het plan "Reeshofweide 2018";

III.      verklaart het beroep van Barge Terminal en [appellante] tegen het besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 1 november 2021 tot het vaststellen van het plan "Reeshofweide 2018" gegrond;

IV.     vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 1 november 2021 tot vaststelling van het plan "Reeshofweide 2018";

V.      draagt de raad van de gemeente Tilburg op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat de hiervoor vermelde onderdelen II. en IV. worden verwerkt op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.;

VI.     veroordeelt de raad van de gemeente Tilburg tot vergoeding van bij Barge Terminal en [appellante] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.897,50, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

VII.     gelast dat de raad van de gemeente Tilburg aan Barge Terminal en [appellante] het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 345,00 vergoedt, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. E.A. Minderhoud, voorzitter, en mr. A. Kuijer en mr. W. den Ouden, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.P.F. Boermans, griffier.

w.g. Minderhoud
voorzitter

w.g. Boermans
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 3 augustus 2022

429-965