Uitspraak 201903258/2/A2


Volledige tekst

201903258/2/A2.
Datum beslissing: 7 november 2019

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

[appellant A] en [appellant B], wonend te Eindhoven,

en

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

verweerder.

Procesverloop

[appellanten] hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 11 maart 2019 in zaak 18/2081.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft een aantal gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) meegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft:

-    het besluit van het college van 2 mei 2017 met kenmerk 223126/176st00568/17.18.505 (hierna ook: het besluit);

-    de ‘Adviesnota verkoop Gabriël Metsulaan 1 en 1b’ (hierna: de adviesnota).

Overwegingen

1.    Het college heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de stukken kennis zal nemen.

2.    Het gaat bij een verzoek tot beperkte kennisneming niet om openbaarmaking van stukken, maar om de vraag of aan de procespartijen kennisneming van stukken mag worden onthouden. Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of gewichtige redenen aanwezig zijn op grond waarvan een uitzondering gerechtvaardigd is op het uitgangspunt van het bestuursprocesrecht dat de rechter recht doet op basis van stukken die aan de procespartijen bekend zijn. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    Het college heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat het besluit van 2 mei 2017 een beslissing betreft over een adviesnota die is opgesteld ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling, namelijk de verkoop van de panden Gabriël Metsulaan 1 en 1b te Eindhoven. De adviesnota is onderdeel van het besluit en is opgesteld voor intern beraad. De nota bevat overwegend persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren over de verkoop. Ambtenaren moeten vrij kunnen adviseren over voorgenomen besluiten en beleid. Hierin is volgens het college een belangrijke reden gelegen die beperkte kennisneming rechtvaardigt. Verder bevat de adviesnota specifieke informatie over de verkoop- en onderhandelingsstrategie van het college en gegevens over economische en financiële belangen van de gemeente. Volgens het college rechtvaardigt deze informatie eveneens beperkte kennisneming van de adviesnota.

4.    Het besluit van 2 mei 2007 is zonder de adviesnota begrijpelijk te lezen. Het besluit zelf bevat geen persoonsgegevens. Onderaan het besluit zijn in handgeschreven tekst onder meer de achternamen van twee wethouders vermeld. Er bestaat geen reden voor beperkte kennisneming van deze achternamen. Het besluit bevat geen persoonlijke opvattingen van ambtenaren of strategische informatie van de gemeente. Het college heeft ook niet gemotiveerd waarom van het besluit slechts beperkt kennis mag worden genomen. De motivering van het verzoek tot beperkte kennisneming betreft alleen de adviesnota.

Naar het oordeel van de Afdeling bestaat er geen reden voor beperkte kennisneming van het besluit van 2 mei 2017. De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming van dat besluit niet gerechtvaardigd.

5.    De adviesnota is opgesteld door een ambtenaar van het college. In de nota is ingegaan op de voor- en nadelen van en de voorwaarden voor de verkoop van de panden Gabriël Metsulaan 1 en 1b. De nota bevat daarmee ambtelijke beleidsopvattingen en strategische informatie van de gemeente Eindhoven over de verkoop van deze panden. De nota bevat ook informatie over derden, waaronder hun namen. Beperkte kennisneming van de informatie in de adviesnota is van belang zowel ter bescherming van strategische belangen van de gemeente Eindhoven als ter bescherming van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze derden. Naar het oordeel van de Afdeling wegen deze belangen in dit geval zwaarder dan het belang van de wederpartij om kennis te nemen van de adviesnota.

De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming van de adviesnota gerechtvaardigd.

6.    De Afdeling bepaalt dat het besluit van het college van 2 mei 2017, kenmerk 223126/176st00568/17.18.505, wordt teruggezonden aan het college.

7.    Indien het college geen gehoor geeft aan het in dictumonderdeel III. aangeduide verzoek om een ongeschoonde versie van het stuk waarvan het verzoek tot beperkte kennisneming is afgewezen, toe te sturen, kan de Afdeling daaraan gevolgen verbinden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    wijst het verzoek tot beperkte kennisneming af wat betreft het besluit van het college van 2 mei 2017, kenmerk 223126/176st00568/17.18.505.

II.    wijst het verzoek tot beperkte kennisneming voor het overige toe.

III.    verzoekt het college binnen vijf dagen na heden een ongeschoonde versie van voormeld besluit van het college van 2 mei 2017 aan de Afdeling en de andere partijen toe te sturen.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. H. Oranje, griffier.

w.g. Daalder    w.g. Oranje
lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 7 november 2019