Uitspraak 201902271/2/A3


Volledige tekst

201902271/2/A3.
Datum beslissing: 4 november 2019

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het hoger beroep van:

Coöperatief Plan B, gevestigd te Amersfoort,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 7 februari 2019 in zaak nr. 17/4336-E in het geding tussen:

Coöperatief Plan B

en

het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort.

Procesverloop

Coöperatief Plan B heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 7 februari 2019 in zaak nr. 17/4336-E. Verder heeft Coöperatief Plan B beroep ingesteld tegen het nieuwe besluit op bezwaar van 26 maart 2019. Het gaat in deze zaak om een verzoek van Coöperatief Plan B op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob).

Het college heeft in het kader van het beroep tegen het besluit van 26 maart 2019 de vertrouwelijke versie van één gedingstuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling hiervan kennis zal mogen nemen.

Het betreft een rapport van Northwave van 22 maart 2019 (hierna: het rapport).

Overwegingen

1.    Het college heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van hoofdstuk 3 van het rapport kennis zal nemen. Het rapport valt, op bijlage A na, niet onder het verzoek van Coöperatief Plan B op grond van de Wob, zodat de Afdeling hierover een beslissing dient te nemen. Ter motivering van het verzoek heeft het college aangevoerd dat in hoofdstuk 3 een overzicht van medewerkers, werkzaam bij de gemeente Amersfoort, is vermeld. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer verzet zich volgens het college in dit geval tegen het verstrekken van de namen van deze medewerkers aan Coöperatief Plan B.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    Het college heeft Northwave ingeschakeld om forensisch onderzoek uit te voeren naar het al dan niet bestaan van mailboxen van [persoon A], [persoon B], [persoon C] en [persoon D] en documenten uit die mailboxen. Hiertoe heeft Northwave het rapport opgesteld. Hoofdstuk 3 van het rapport bestaat uit 17 pagina’s en bevat de bevindingen. Op acht pagina’s van dit hoofdstuk bevinden zich screenshots met namen van medewerkers van de gemeente Amersfoort, niet zijnde de namen van (ex-)medewerkers [persoon A], [persoon B], [persoon C] en [persoon D] waarop het informatieverzoek betrekking heeft. Voor het overige bevat hoofdstuk 3 geen namen dan wel andere persoonsgegevens van medewerkers van de gemeente Amersfoort, anders dan de namen [persoon A], [persoon B], [persoon C] en [persoon D]. Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de in de screenshots genoemde medewerkers van de gemeente Amersfoort in dit geval zwaarder dan het belang van Coöperatief Plan B dat zij hiervan kennis neemt. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat ook zonder deze screenshots voor Coöperatief Plan B is na te gaan hoe het onderzoek door Northwave is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn. De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming in zoverre gerechtvaardigd. De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming van hoofdstuk 3 voor het overige niet gerechtvaardigd.

4.    Indien het college geen gehoor geeft aan het in dictumonderdeel III. aangeduide verzoek om hoofdstuk 3 van het rapport, onder weglakking van de screenshots met namen van medewerkers van de gemeente Amersfoort, toe te sturen, kan de Afdeling daaraan gevolgen verbinden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    wijst het verzoek toe wat betreft de screenshots met namen van medewerkers van de gemeente Amersfoort;

II.    wijst het verzoek voor het overige af;

III.    verzoekt het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort binnen zeven dagen na heden hoofdstuk 3 van het rapport van Northwave van 22 maart 2019, onder weglakking van de screenshots met namen van medewerkers van de gemeente Amersfoort, aan de Afdeling en de andere partijen toe te sturen.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. B. Ley-Nell, griffier.

w.g. Daalder    w.g. Ley-Nell
lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2019