Jaarverslag Raad van State 2020


Op donderdag 15 april 2021 is het jaarverslag van de Raad van State over 2020 gepubliceerd. Ook dit jaar is het gehele jaarverslag online beschikbaar via jaarverslag.raadvanstate.nl.

Vertrouwde rubrieken en jaarlijkse beeld in cijfers

Het jaarverslag bevat de vertrouwde rubrieken en onderdelen zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. Het bevat daarnaast de overzichten van legisprudentie en jurisprudentie over 2020. In deze overzichten zijn de meest interessante adviezen en uitspraken van het verslagjaar opgenomen. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op deze speciale website.

Advisering en rechtspraak in coronatijd

Het werk van de Raad van State werd in 2020 vanzelfsprekend sterk geraakt door de coronacrisis. Zowel in de wetgevingsadvisering als in de bestuursrechtspraak werd de Raad van State geconfronteerd met vraagstukken die gerelateerd waren aan de crisis. Zo moest de Afdeling advisering, vaak met spoed, adviseren over tijdelijke wetgeving om de verspreiding van het virus in te dammen en werden van de bestuursrechtspraak grote aanpassingen in de werkprocessen gevraagd door de strenge maatregelen. Van half maart tot half mei kon de Afdeling bestuursrechtspraak geen fysieke rechtszittingen houden, maar moest de rechtspraak wel doorgaan en moesten er tijdig uitspraken worden gedaan. Ook inhoudelijk wierp de coronacrisis voor de rechtspraak interessante vragen op, bijvoorbeeld of het recht op een eerlijk proces of de openbaarheid van rechtspraak door de maatregelen niet in het gedrang kwamen.

Algemene beschouwing: het onderhouden van vertrouwen tussen burger en overheid

2020 was niet alleen het jaar van de coronacrisis maar ook van de kwestie over de kinderopvangtoeslagen. Beide hebben een gemene deler: de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid die er over en weer moet zijn, wil de democratische rechtsstaat goed functioneren. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. Dat is de reden dat het wederzijds vertrouwen tussen overheden en burgers het centrale thema is van de algemene beschouwing dit jaar: dat vertrouwen verdient voortdurend onderhoud. De beschouwing gaat in op de voorwaarden die bepalend zijn voor dat onderhoud.

Gedrukt exemplaar

Er is ook een gedrukte versie van het jaarverslag. Het eerste hoofdstuk bevat de volledige tekst van de algemene beschouwing. In het tweede hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de jaarlijkse bijdragen over de Raad van State als instituut en de beide Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak met de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar. In het derde deel zijn interviews opgenomen met de vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de secretaris en korte portretten van medewerkers van de Raad van State. Hoe hebben zij het werken in coronatijd ervaren? Deze uitgave kan op de website van het jaarverslag worden gedownload of worden besteld.

Alle beschouwingen, cijfers van advisering en bestuursrechtspraak, interviews en overzichten met de interessante adviezen en uitspraken van 2020 overzichtelijk bij elkaar.

Persbericht

Bij het jaarverslag heeft de Raad van State een persbericht uitgebracht met een samenvatting van de algemene beschouwing en een beknopt overzicht van de belangrijkste cijfers van 2020.

Podcast

Vice-president Thom de Graaf en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven praten in deze podcast over het belang van wederzijds vertrouwen tussen overheden en burgers voor de democratische rechtsstaat en over het werk als wetgevingsadviseur en bestuursrechter, ook in coronatijd.