Jaarverslag Raad van State 2019


Op donderdag 7 mei 2020 is het jaarverslag van de Raad van State over 2019 gepubliceerd. Ook dit jaar is het gehele jaarverslag online beschikbaar via jaarverslag.raadvanstate.nl.

Vertrouwde rubrieken en jaarlijkse beeld in cijfers

Het jaarverslag bevat de vertrouwde rubrieken en onderdelen zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. Het bevat daarnaast de overzichten van legisprudentie en jurisprudentie over 2019. In deze overzichten zijn de meest interessante adviezen en uitspraken van het verslagjaar opgenomen. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op deze speciale website.

Gedrukt exemplaar

Er is ook een gedrukte versie van het jaarverslag. Deze is dit jaar anders van opzet dan voorgaande jaren. De algemene beschouwing in het eerste hoofdstuk is behouden gebleven. In het tweede hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de jaarlijkse bijdragen over de Raad van State ‘als instituut, als adviseur en als bestuursrechter’ met de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar. In het derde deel zijn interviews opgenomen met de vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de secretaris en korte portretten van vier medewerkers die in 2019 bij de Raad van State zijn begonnen. Deze uitgave kan op de website van het jaarverslag worden gedownload of worden besteld.

Algemene beschouwing: het evenwicht in de rechtsstaat

De Raad van State geeft deze keer in zijn jaarverslag een algemene beschouwing over het evenwicht in de rechtsstaat. De beschouwing gaat nader in op de werking van de democratische rechtsstaat en het evenwicht tussen de klassieke instituties van de staat: wetgever, bestuur en rechter. Daarmee wil de Raad een bijdrage leveren aan het begrip van de democratische rechtsstaat en de zorgvuldigheid in de wisselwerking tussen de instituties. Een vitale rechtsstaat vergt een balans tussen de staatsmachten en de instituties die deze machten vormgeven. Een zorgvuldige omgang met de verschillende functies en instituties is essentieel, net als voldoende constitutionele kennis. De beschouwing schenkt in het bijzonder aandacht aan de rol en de opdracht van de rechter.

Jaarverslag in het nieuws

Traditiegetrouw geeft de vice-president van de Raad van State altijd een interview over het jaarverslag. Dit jaar vertelde vice-president Thom de Graaf in NRC over de werking van de democratische rechtsstaat, het evenwicht en de wisselwerking tussen de instituties en wetgevingsadvisering in coronatijd.

Het Raad van State jaarverslag over 2019

Alle beschouwingen, cijfers van advisering en bestuursrechtspraak, interviews en overzichten met de interessante adviezen en uitspraken van 2019 overzichtelijk bij elkaar.

Persbericht

Bij het jaarverslag heeft de Raad van State een persbericht uitgebracht met een samenvatting van de algemene beschouwing en een beknopt overzicht van de belangrijkste cijfers van 2019.

Podcast

Vice-president Thom de Graaf en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven praten in deze podcast over democratische rechtsstaat en het evenwicht tussen de instituties en over hun werk als wetgevingsadviseur en bestuursrechter, ook tijdens de coronacrisis.

Rechtstaatgesprekken

De Raad van State kondigde in zijn jaarverslag aan rechtsstaatgesprekken te organiseren. Met vertegenwoordigers uit de politiek, wetenschap, rechterlijke macht, overheid en media. Als opmaat voor deze gesprekken is een bundel samengesteld met de beschouwing uit het jaarverslag, externe bijdragen en stellingen ter inspiratie voor een debat over de staat van onze democratische rechtsstaat.