Wijziging van bijlage 2 Awb


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 mei 2018 aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over consultatieverzoek concepttekst tot wijziging van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Mr. M.M. den Boer
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

30 mei 2018

Betreft: consultatieverzoek concepttekst tot wijziging van bijlage 2 bij de Awb, kenmerk: 1335459-176158-WJZ

Zeer geachte heer Den Boer,

Bij brief van 1 mei 2018 heeft u de Afdeling bestuursrechtsprak van de Raad van State verzocht om een reactie op het hierboven genoemde conceptvoorstel.

De Afdeling bestuursrechtspraak onderschrijft uw conclusies dat het ten eerste niet nodig is dat geschillen over besluiten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te concentreren bij de rechtbank Rotterdam en ten tweede dat het gepast is om de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep over besluiten van een met toezicht belaste ambtenaar als bedoeld in de Wet langdurige zorg conform de hoofdregel van artikel 8:105 te regelen.

Voor het overige geeft het conceptwetsvoorstel mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen van de kant van de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarbij teken ik aan dat ik daarbij uiteraard niet vooruitloop op de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State en ook niet op de beantwoording van vragen waarvoor de Afdeling bestuursrechtspraak zich bij de behandeling van de bij haar aanhangige zaken zich in de toekomst gesteld ziet.

Ik vertrouw erop uw verzoek om een reactie op het concept hiermee beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

mr. B.J. van Ettekoven
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State