Wetsvoorstel stroomlijning boetemaxima en termijnen


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 21 juli 2022 aan de directeur van Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid met een reactie op het conceptwetsvoorstel stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen.

’s-Gravenhage, 21 juli 2022

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en Bestuursrecht
t.a.v. mevrouw E.D.G. Kiersch
Postbus 20301
2500 EH  ‘s-GRAVENHAGE

Ons kenmerk: 22-02214
Uw kenmerk: 3976340

Betreft: consultatie Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de aansluiting van maximale boetehoogtes en termijnen op het Wetboek van Strafrecht (Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima entermijnen)

Geachte mevrouw Kiersch,

Bij brief van 2 juni 2022 heeft u namens de Minister voor Rechtsbescherming de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) de mogelijkheid geboden om te reageren op het conceptwetsvoorstel stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen.

Het (concept) wetsvoorstel geeft de Afdeling geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit een oogpunt van rechtsbescherming of rechtspleging.

De Afdeling vertrouwt erop u met deze reactie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
mr. B.J. van Ettekoven