Wetsvoorstel klokkenluidersregeling rechtspraak


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 januari 2024 aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken met een reactie op het consultatieverzoek over het wetsvoorstel klokkenluidersregeling rechtspraak.

‘s-Gravenhage, 29 januari 2024

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Mevrouw E.D.G. Kiersch

Postbus 20301

2500 EH ‘S-GRAVENHAGE

Betreft: Consultatie Wet klokkenluidersregeling rechtspraak

Geachte mevrouw Kiersch,

Bij brief van 18 december 2023 heeft u namens de minister voor Rechtsbescherming de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de mogelijkheid geboden om te reageren op het conceptwetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de Raad van State en de Wet bescherming klokkenluiders in verband met het instellen van een klokkenluidersregeling voor de rechtspraak (Wet klokkenluidersregeling rechtspraak).

Het conceptwetsvoorstel geeft de Afdeling geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit een oogpunt van rechtsbescherming of rechtspleging. De Afdeling bestuursrechtspraak vertrouwt erop u met deze reactie op uw consultatieverzoek van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

mr. R. Uylenburg